مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • هرمزگان بندر عباس ,
 • مدیر آزمایشگاه : معصومه آجورلو
 • رابط آزمایشگاه : سکینه خورشیدی
 • تلفن : ۰۷۶۳۳۵۶۲۰۴۸
 • نمابر : ۰۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
 • info@sinaazma.com
سازمان مرتبط :
زمینه های تخصصی : -آنالیز کود -آنالیز باقیمانده سموم -آنالیز آرایشی و بهداشتی -تعیین ماهیت مواد پلیمری ،آلی و معدنی -آنالیز آب و خاک -آنالیز فلزات سنگین -آنالیز مواد غذایی
نشانی آزمایشگاه : بندرعباس،شهرک صنعتی شماره1،انتهای خیابان اصلی،روبه روی روغن حیات،پلاکN8
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی (BOD)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن (COD meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • انکوباتور یخچالدار
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • سانتریفیوژ
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • کجلدال
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کوره الکتریکی
 • نورسنج شعله‌ای 
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رطوبت درجه سانتیگراد 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقدار رطوبت توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Biochemical Oxygen Demand
نام اختصاری : BOD
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اکسیژن بیولوژیکی mg/L 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقدار اکسیژن بیولوژیکی در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پی اچ ------ 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری پی اچ توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Abbe Refractometer 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بریکس ------ 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بریکس توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Chemical Oxygen Demand Meter
نام اختصاری : COD meter
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
COD mg/L 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقدارCOD توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هدایت الکتریکی µS/cm 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقدار هدایت الکتریکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Refrigerated Incubator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری دما درBOD توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن gr 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری وزن مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Water Bath
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری دما توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی دور بر دقیقه 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات سنگین و عناصر فلزی ppm-ppb 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقدار فلزات سنگین وعناصرفلزی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
موادپلیمری،آلی،معدنی وشیمیایی ------ 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین ماهیت موادپلیمری،الی،معدنی و شیمیایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نیترات-نیتریت-بور-کدورت-سولفات-فرمالدئید-فسفر درصد 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کود وگباه توسط آزمايشگاه -
آب و خاک توسط آزمايشگاه -
آرایشی و بهداشتی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر می باشد
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Kjeldahl
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ازت-آمونیاک-پروتئین درصد 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقدار ازت،آمونیاک و پروتئین توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
باقیمانده سموم ppb وابسته به نوع آنالیت
اسیدهای چرب درصد وابسته به نوع آنالیت
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری باقیمانده سموم و آنالیز اسیدهای چرب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خاکسترکردن ------ 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خاکسترکردن محصولات غذایی توسط آزمايشگاه -
خاکستر کزدن مواد کودی توسط آزمايشگاه -
خاکسترکردن مواد اولیه وآرایشی بهداشتی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ درصورت نیاز زمان اتمام قابل تغییر است
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
سکینه خورشیدی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
نام انگلیسی : Flame Photometer 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سدیم- پتاسیم -لتیم ------ 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقدار پتاسیم ،سدیم ولیتیم توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نوری نظرآبادی كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱
منصوره رضایی پور كارشناس ۰۷۶-۳۲۵۶۰۲۷۱