آزمایشگاه محاسباتی سورین
سال تاسیس : ۱۳۹۴
  • عضو آزمایشی
  • تهران تهران ,
  • تلفن : ۲۲۷۷۹۲۶۲ ۰۲۱
  • نمابر : ۲۲۷۷۹۲۷۸ ۰۲۱
  • http://surin.ir
  • info@surin.ir
تجهیزات آزمایشگاه
  • خدمات پردازش موازی (P.P.S)