مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۶۱
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : یحیی جافریان
 • رابط آزمایشگاه : ساسان ولاشجردی فراهانی
 • تلفن : ۰۲۱۴۶۸۳۱۵۷۰ تا ۷۷ , ۰۲۱۶۳۰۷
 • نمابر : ۰۲۱۴۶۸۳۱۵۹۷
 • http://www.razi-center.net
 • info@razi-center.net
زمینه های تخصصی : متالورژی، پلیمر، شیمی، مکانیک، نانومواد
نشانی آزمایشگاه : کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی سرخه حصار، خیابان مرجان (فرنان)، پلاک 8
نشانی دفتر : کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی سرخه حصار، خیابان مرجان (فرنان)، پلاک 8
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون جهندگی
 • آزمون زبری
 • آزمون سختی راکول و برینل
 • آزمون سختی شور آ
 • آزمون سختی شور د
 • آزمون ضربه
 • آزمون ضربه آیزود و شارپی
 • آزمون ضربه سقوط دارت
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آزمون مقاومت عایق
 • آزمون میکروسختی
 • الکترولیز
 • اندازه‌گیری نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی (HDT/VICAT)
 • پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
 • سنجشگر کربن/گوگرد 
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج نشر نوری (OES)
 • طیف سنج نشر نوری (OES)
 • طیف سنج نشر نوری (OES)
 • طیف سنج نشر نوری (OES)
 • طیف سنج نوری
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی (IC )
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • گرماسنج روبشی تفاضلی  (DSC )
 • مقاومت پارگی فیلم پلیمری (المندورف)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM)
 • میکروسکوپ نوری (OM)
نام انگلیسی : Resilience testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انعطاف پذیری درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میزان انعطاف پذیری نمونه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نام انگلیسی : Roughness Testing
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
صافی سطح µm 0.01
نام انگلیسی : Rockwell and Brinell Hardness Testing
نام اختصاری : -
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عدد سختی ------ 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری عدد سختی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حامد شکری كارشناس ۰۲۱ ۴۶۸۳۱۵۷۰
نام انگلیسی : Shore A Hardness Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان سختی ------ 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سختی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
نام انگلیسی : Shore D Hardness Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان سختی ------ 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سختی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
نام انگلیسی : Impact Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انرژی جذب شده در برابر شکست ژول 2
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
محاسبه انرژی ضربه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
نام انگلیسی : Izod & Charpy Impact Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقاومت ماده در برابر ضربه ژول 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقاومت در برابر ضربه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
نام انگلیسی : Falling Dart impact Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان پارگی gr 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آمون ضربه برای مقاومت در برابر پارگی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا ساسانی نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Tensile Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
استحکام کششی پاسكال 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
محاسبه استحکام کششی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا ساسانی نژاد كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Tensile Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
استحکام کششی پاسكال 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
محاسبه استحکام کششی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Tensile Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری استحکام کششی پاسكال 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
محاسبه استحکام مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
نام انگلیسی : Insulation Resistance Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقاومت عایق ------ 1 اهم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میزان عایق بودن توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا ساسانی نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Microhardness Testing
نام اختصاری : -
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سختی میکرو HV 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سختی میکرو توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حامد شکری كارشناس ۰۲۱ ۴۶۸۳۱۵۷۰
نام انگلیسی : Electrolysis
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عنصر مس در پایه مس درصد وزنی 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری عنصر مس در پایه مس توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نعیمه صانعی پور تكنسين ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۱۰ خط) و ۴۶۸۳۱۵۹۶ الی ۹۸
نام انگلیسی : Heat Deflection Temperature and Vicat Softening Point Measurement
نام اختصاری : HDT/VICAT
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دمای انحراف گرمایی درجه سانتیگراد 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مقدار انحراف نمونه در وزن و دما مشخص توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma
نام اختصاری : ICP
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلت عناصر ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین غلظت عناصر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نعیمه صانعی پور تكنسين ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۱۰ خط) و ۴۶۸۳۱۵۹۶ الی ۹۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
نام انگلیسی : Carbon / Sulfur Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلضت عنصر کربن و گوگرد درصد وزنی 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلضت کربن و گوگرد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نعیمه صانعی پور تكنسين ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۱۰ خط) و ۴۶۸۳۱۵۹۶ الی ۹۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۰۹
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

بصورت نیمه کمی میباشد نمونه های مایع را نمیتوان اندازه گیری کرد ضخامت های low angle را نمی توان اندازه گیری کرد

توضیحات :

کریستالی و فازی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر نمونه توسط آزمايشگاه ۶۶۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سعیده صحرایی كارشناس -
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلضت کاتیون فلزی ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلضت کاتیون فلزی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نعیمه صانعی پور تكنسين ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۱۰ خط) و ۴۶۸۳۱۵۹۶ الی ۹۸
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کاتیون ها mg/L ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری کاتیونها توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۴
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نعیمه صانعی پور تكنسين ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۱۰ خط) و ۴۶۸۳۱۵۹۶ الی ۹۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

بجز ردیف اول جدول تناوبی و کربن

توضیحات :

آنالیز همه عناصر و اکسیدها

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز هر نمونه توسط آزمايشگاه ۶۶۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمیدرضا خلیلی كارشناس ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۱۰ خط) و ۴۶۸۳۱۵۹۶ الی ۹۸
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

عدم توانایی آنالیز C

توضیحات :

این دستگاه توانایی آنالیز عنصری مواد معدنی را در حالت فلزی و غیر فلزی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین عناصرموجوددرنمونه توسط آزمايشگاه ۶۶۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۴
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمیدرضا خلیلی كارشناس ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۱۰ خط) و ۴۶۸۳۱۵۹۶ الی ۹۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

طول موج 400 تا 4000

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز پایه پلیمر هر نمونه توسط آزمايشگاه ۶۹۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا ساسانی نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Optical Emission Spectrometr
نام اختصاری : OES
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد وزنی عناصر درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر عنصر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷.۳۰ ۱۸.۰۰ -
یکشنبه ۰۷.۳۰ ۱۸.۰۰ -
دوشنبه ۰۷.۳۰ ۱۸.۰۰ -
سه شنبه ۰۷.۳۰ ۱۸.۰۰ -
چهارشنبه ۰۷.۳۰ ۱۸.۰۰ -
پنج شنبه ۰۷.۳۰ ۱۴.۰۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Optical Emission Spectrometr
نام اختصاری : OES
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد وزنی عناصر درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری درصد وزنی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نیما ذکریایی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Optical Emission Spectrometr
نام اختصاری : OES
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد وزنی عناصر درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری درصد وزنی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نیما ذکریایی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Optical Emission Spectrometr
نام اختصاری : OES
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

قابلیت اندازه گیری نمونه های آلومینیوم، مس، روی و...

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد وزنی عناصر درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری درصد وزنی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد رسول ملارضی كارشناس -
نام انگلیسی : Spectrophotometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری P درصد وزنی 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری درصد وزنی عنصر P توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهسا مبرز كارشناس -
نام انگلیسی : Turbidimeter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کدورت آب N.T.U 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میزان کدر بودن آب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نعیمه صانعی پور تكنسين ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۱۰ خط) و ۴۶۸۳۱۵۹۶ الی ۹۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : نياز به كاليبراسيون
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عنصری ppm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر عنصر توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۴
نام انگلیسی : Ion Chromatograph
نام اختصاری : IC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عنصری ppm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر عنصر توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۶ -
نام انگلیسی : DC Magnetron Sputtering 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پوشش دهی طلا µm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پوشش دهی طلا توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سیده سوگل پلاسید كارشناس -
نام انگلیسی : Differential Scanning Calorimeter 
نام اختصاری : DSC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر نمونه توسط آزمايشگاه ۱,۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا ساسانی نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Tearing resistance of the polymer film
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

مناسب برای نمونه هایی با ابعادی کم

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان پارگی ------ 0.02
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آمون ضربه برای مقاومت در برابر پارگی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
نام انگلیسی : Scanning Electron Microscope
نام اختصاری : SEM
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نانوتیوب کربن nm 5-10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
Map توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
Point Analises توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
تصاویرمیکروسکوپی به روش SEM بابزرگنمایی بالا توسط آزمايشگاه ۱,۶۰۰,۰۰۰
Line Scan توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
روشنک ساده كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام انگلیسی : Scanning Electron Microscope
نام اختصاری : SEM
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

ازنمونه های قوق العاده کوچک تانمونه هایی به ابعاد10 سانتی مترووزن 5 کیلوگرم رااندازه می گیرد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نانوتیوب کربن nm 5-10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
Line Scan توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
Map توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
Point Analises توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
تصاویرمیکروسکوپی به روش SEM بابزرگنمایی بالا توسط آزمايشگاه ۱,۶۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰
پنج شنبه ۷:۳۰ ۱۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Field Emission Scanning Electron Microscope
نام اختصاری : FESEM
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نانو پودر nm 5-10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه تصاویر میکروسکپی توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
میکروآنالیز توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
line scan توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
map توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷.۳۰ ۲۰ -
یکشنبه ۷.۳۰ ۲۰ -
دوشنبه ۷.۳۰ ۲۰ -
سه شنبه ۷.۳۰ ۲۰ -
چهارشنبه ۷.۳۰ ۲۰ -
پنج شنبه ۷.۳۰ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
غلامرضا دهقانی سانیج كارشناس ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۱۰ خط) و ۴۶۸۳۱۵۹۶ الی ۹۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام انگلیسی : Optical Microscope
نام اختصاری : OM
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشاهده ساختار متالوگرافی ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده ساختار متالوگرافی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۷:۳۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حامد شکری كارشناس ۰۲۱ ۴۶۸۳۱۵۷۰