تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- تابستان 95
== ::  طرح تخفیف ویژه تابستان 95 :: ==


50 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه
40 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌ XRD, FTIR 

* موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌ AFM, DMTA 

30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌ BET

* آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 25 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌های DSC, ICP-AES, Tensiometer, HPLC

20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌های GC-MS, FTIR, DSC, AAS, HPLC, GC, IC

20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌های BET, FTIR, DSC-TG

* شرکت ایساتیس صدرا
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* شرکت دارویی پرتوبشاش
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه‌ها- ویژه مشتریان دارای اعتبار (گرنت) استفاده از خدمات آزمایشگاهی