تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- پاییز 95
== ::  طرح تخفیف ویژه پاییز 95 :: ==      

* شرکت آریا سلامت رازی
20 درصد تخفیف برای خدمات آزمون های ضد میکروبی و تعیین کارآیی محصولات نانو 

 * مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین
20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه 

* مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا
20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه 

* آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه 

 * آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه