تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- زمستان 95
== ::  طرح تخفیف ویژه زمستان 95 :: ==     


20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌ BET

20 درصد تخفیف برای خدمت CTOD مربوط به رشد ترک خستگی

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات دستگاه‌