طرح های تخفیف ویژه ماه رمضان 96

== :: طرح تخفیف ویژه ماه مبارک رمضان 1396 :: ==


* شرکت حسگر مواد صبا
50 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌ BET و FTIR و XRD

25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی پردیس علوم دانشگاه تهران
25 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌ BET

20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه‌ XRD ,LC-MS , HPLC, ICP, SCXRD, CHNOS elemental analyzer

* آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

*
مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب
10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه