تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- بهار 97

filereader.php?p1=thumbnail_88b6eb059303

 
 
== ::  طرح تخفیف ویژه بهار 97 :: ==       

* شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

 * شرکت پایانه محیط پاک

40 درصد تخفیف برای خدمات اندازه گیری فلزات سنگین

 

 * آزمایشگاه های مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های HPLC, AAS, FTIR, خشک کن پاششی، آزمون سختی سنجی، هضم کجلدال و آزمون های کشت میکروبی

 

* شرکت کیفیت آزمای جنوب

20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های GC-MS, UHPLC و FTIR 

  

* شرکت بیم گستر تابان

50 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های UV-VIS و FTIR