دستگاه آزمون فیلتر روغن خودرو شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

آزمایشگاه مربوطه :

مجتمع آزمایشگاهی مرکزی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

سازمان مربوطه :

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- صندوق پستی 666-84155

مشخصات دستگاه آزمون فیلتر روغن خودرو:

نام انگلیسی :

Car Oil Filter Testing

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون ظرفیت mg 1
آزمون نشتی ml 1
افت فشار bar 0.1
آزمون سوپاپ اطمینان bar 0.1
آزمون ضربه bar 0.1
آزمون هیدولیکی پوسته bar 0.1
آزمون ارتعاش bar 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون فیلترهای روغن پیچی و المنتی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی سعادت پور كارشناس ۰۳۱-۳۳۹۳۲۰۶۹