یکی از روشهای پروبی روبشی، میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی بوده که روشی قدرتمند برای مطالعه فرآیند خوردگی است.

این میکروسکوپ امکان بررسی همزمان توپوگرافی و فعالیت خوردگی موضعی در محدوده میکرومتر و زیر میکرومتر را فراهم می‌کند. طیف گسترده ای از حالت های عملکرد، با یا بدون واسطه اکسایش و کاهش، امکان جمع آوری اطلاعات تحلیلی و فرآیندهای خوردگی موضعی را امکان پذیر می‌کند.

 

اجزای تشکیل دهنده میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی

میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی متشکل از چهار جزء اصلی است.

 

خوردگی و انواع آن

خوردگی یک ماده، واکنش غیرقابل برگشت آن با محیط اطراف تعریف شده که به طور معمول منجر به تخریب مواد و یا خواص آن می‌شود.

 

اساس خوردگی
خوردگی فلز در محیط آبی، نیاز به حضور الکترولیت در سطح فلز دارد. 

 

حالت های کاری مورد استفاده SECM در مطالعات خوردگی

SECM در حالت های مختلفی عمل می‌کند که مناسب ترین آن براساس دستگاه موردنظر انتخاب می‌شود.

 

حالت بازخورد

 حالت بازخورد SECM رایج ترین حالت استفاده شده است و نیاز به حضور یک گونه فعال الکتروشیمیایی یا یک واسطه اکسایش و کاهش (R) موجود در محلول دارد.

 

حالت بازخورد منفی
اگر اولترامیکروالکترود به مجاورت یک زیرپایه عایق برسد، جریان پایدار iT کوچک تر از ∞iT ایجاد می شود.

 

توضیحات کامل را در متن مقاله مطالعه کنید.

این مقاله در شماره 30 فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران (تابستان 1399) منتشر شده است.

 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code