سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زیست شناسی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : پژوهشکده علوم شناختی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه سمنان - دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات فیزیولوژی
نام اختصاری : LDB
سازمان مربوطه : دانشگاه سمنان - دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات فیزیولوژی
نام اختصاری : LDB
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) - دانشکده علوم زیستی - گروه سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)
نام اختصاری : -