استریوتکسی
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مطالعه درد و الکتروفیزیولوژی سلولی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۲۱۸۲۸۸۳۸۶۴
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی
نشانی آزمایشگاه : تهران، تهران،بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی شماره 1 (ساختمان جدید) طبقه 9گروه فیزیولوژی
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Stereotaxy
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کانول گذاری در مغز توسط آزمايشگاه -