آزمایشگاه ترمیم در سیستم عصبی
سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • غیر عضو
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد جوان
 • رابط آزمایشگاه : مهدی سلیمی
 • تلفن : ۰۲۱۸۲۸۸۴۵۲۸
 • نمابر : ۰۲۱۸۲۸۸۴۵۲۸
 • http://www.tmu.ac.ir
 • mjavan@modares.ac.ir
زمینه های تخصصی : مطالعه الکتروفیزیولوژیک و رفتاری درد قلب و تنفس صرع ترمیم در سیستم عصبی
نشانی آزمایشگاه : تهران،جلال آل احمد،دانشگاه تربیت مدرس ساختمان شماره یک دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب سنج شیر
 • خوانشگر الایزا
 • سانتریفیوژ
 • طیف سنج نوری
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • هود لامینار