آزمایشگاه ترمیم در سیستم عصبی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده علوم پزشکی

زمینه های تخصصی :

مطالعه الکتروفیزیولوژیک و رفتاری درد قلب و تنفس صرع ترمیم در سیستم عصبی

نشانی آزمایشگاه :

تهران،جلال آل احمد،دانشگاه تربیت مدرس ساختمان شماره یک دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب سنج شیر

 • خوانشگر الایزا

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج نوری

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • هود لامینار