آزمایشگاه روان شناسی
سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • غیر عضو
 • کرمان کرمان ,
 • مدیر آزمایشگاه : مسعود فضیلت پور
 • رابط آزمایشگاه : سمیه پوراحسان
 • تلفن : ۰۳۴۳۱۳۲۲۳۵۳
 • نمابر : ۰۳۴۳۳۲۵۷۳۷۴
 • http://psy.fa.uk.ac.ir/
 • psychology@uk.ac.ir
زمینه های تخصصی : روان سنجی مطالعات حوزه احساس مطالعات حوزه ادراک مطالعات حوزه توجه مطالعات حوزه حافظه
نشانی آزمایشگاه : کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی -بخش روان شناسی، کد پستی 76169-1411
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون سرعت نوشتن
 • بازخورد زیستی
 • تخمین سنج فاصله
 • تخمین سنج وزنی
 • تعارض نگار
 • چینش گر سکه
 • سنجشگر حافظه و سرعت
 • کولیس ارزیابی احساس دونقطه ای
 • ماز خودکار
 • مترونوم
 • هشدار دهنده شب ادراری