آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی(ثبت پتانسیل میدانی)
نشانی آزمایشگاه : خیابان اوین،بلوار دانشجو،مرکز تحقیقات علوم اعصاب
نشانی دفتر : خیابان اوین،بلوار دانشجو،مرکز تحقیقات علوم اعصاب
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • استریوتکسی
  • تقویت کننده
  • سیستم اکتساب اطلاعات
  • عایق محرک