آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی(ثبت پتانسیل میدانی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

خیابان اوین،بلوار دانشجو،مرکز تحقیقات علوم اعصاب

نشانی دفتر :

خیابان اوین،بلوار دانشجو،مرکز تحقیقات علوم اعصاب

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه استریوتکسی

  • دستگاه تقویت کننده

  • دستگاه سیستم اکتساب اطلاعات

  • دستگاه عایق محرک