شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده است و تخفیف های متنوعی را به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارایه می دهد.

در این شبکه خدمات آزمایشگاه های متنوعی مانند حوزه فنی و مهندسی مانند مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن؛ حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی؛ حوزه های زیست فناوری و پزشکی مانند داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت؛ حوزه های علوم شناختی و مغز؛ صنایع دستی، مواد غذایی و غیره، ارایه می‌شود.

سازمان مربوطه :

شرکت دقیق سنجش سهند آذر

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,

سازمان مربوطه :

شرکت آدنیس طب

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید چمران اهواز

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • خوزستان
  اهواز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • خوزستان
  اهواز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید چمران اهواز

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • خوزستان
  اهواز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • مازندران
  ساری
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • مازندران
  ساری
  ,