سازمان مربوطه :

شرکت دقیق سنجش سهند آذر

نام اختصاری :

-

 • عضو قطعی
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,

سازمان مربوطه :

شرکت آدنیس طب

نام اختصاری :

-

 • عضو قطعی
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

نام اختصاری :

-

 • عضو قطعی
 • همدان
  ملایر
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام اختصاری :

-

 • عضو قطعی
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید چمران اهواز

نام اختصاری :

-

 • عضو قطعی
 • خوزستان
  اهواز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری

نام اختصاری :

-

 • عضو قطعی
 • خوزستان
  اهواز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

نام اختصاری :

-

 • عضو قطعی
 • مازندران
  ساری
  ,

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

نام اختصاری :

-

 • عضو قطعی
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

شرکت سپید طب آزمون

نام اختصاری :

-

 • غیر عضو
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

انستیتو پاستور ایران - بخش پایلوت

نام اختصاری :

-

 • عضو قطعی
 • تهران
  تهران
  ,