لیست کامل این دستگاه

دستگاه آب سنج شیر | Cryostar Machine

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه یزد

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • یزد
  یزد
  ,

سازمان مربوطه :

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت پیشرو
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • قزوین
  قزوین
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,

سازمان مربوطه :

تشخیص دامپزشکی کوثر

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت کوشا
 • تهران
  تهران
  ,