لیست کامل این تجهیز
آزمون اتصال کوتاه کلید | Short circuit Testing
سازمان مربوطه : جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علم و صنعت
نام اختصاری : -