لیست کامل این دستگاه

دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی | Universal Testing Machine

نام اختصاری :

UTM

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

UTM

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

UTM

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

UTM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,