لیست کامل این تجهیز
آزماینده امنیت | Avalanche Commander
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی شریف
نام اختصاری : -