لیست کامل این تجهیز
آبکاری با جریان مستقیم | Direct Electroplating
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
نام اختصاری : -