لیست کامل این دستگاه

دستگاه آبکاری با جریان مستقیم | Direct Electroplating Machine

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نام اختصاری :

-

  • وضعیت عضویت کوشا
  • تهران
    تهران
    ,