لیست کامل این تجهیز
آب فوق خالص ساز | Ultra Pure Water Maker
سازمان مربوطه : دانشگاه شیراز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - مراکز تحقیقاتی - مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شاهد
نام اختصاری : -