لیست کامل این دستگاه

دستگاه آب دیونیزه ساز | Deionized Water Maker Machine

سازمان مربوطه :

شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • همدان
  ملایر
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید چمران اهواز

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • خوزستان
  اهواز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • خوزستان
  اهواز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • مازندران
  ساری
  ,

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

شرکت سپید طب آزمون

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

انستیتو پاستور ایران - بخش پایلوت

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • خوزستان
  اهواز
  ,

سازمان مربوطه :

انستیتو پاستور ایران - گروه تحقیقات فناوریهای نوین

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • تهران
  تهران
  ,