لیست کامل این تجهیز
آب دیونیزه ساز | Deionized Water Maker
سازمان مربوطه : شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید چمران اهواز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت سپید طب آزمون
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران - بخش پایلوت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران - گروه تحقیقات فناوریهای نوین
نام اختصاری : -