لیست کامل این تجهیز
آب خالص ساز | Water Purification system
سازمان مربوطه : شرکت آدنیس طب
نام اختصاری : -