لیست کامل این تجهیز
آب بندی | sealing
سازمان مربوطه : شرکت دقیق سنجش سهند آذر
نام اختصاری : -