لیست کامل این تجهیز
آب مقطرگیر | Water Distiller
سازمان مربوطه : شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه اصفهان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی سهند - دانشکده مهندسی مواد - مرکز تحقیقات مواد نانوساختار
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - اداره کل فنی و حرفه ای کرمانشاه
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم و فناوری های نوین
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) - دانشکده کشاورزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی
نام اختصاری : -