لیست کامل این دستگاه

دستگاه آب مقطرگیر | Water Distiller Machine

سازمان مربوطه :

شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت ممتاز
 • یزد
  یزد
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت کوشا
 • خراسان جنوبی
  بیرجند
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • فارس
  مرودشت
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه اصفهان

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی سهند - دانشکده مهندسی مواد - مرکز تحقیقات مواد نانوساختار

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • آذربایجان شرقی
  سهند
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • خوزستان
  اهواز
  ,

سازمان مربوطه :

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - اداره کل فنی و حرفه ای کرمانشاه

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • کرمانشاه
  کرمانشاه
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم و فناوری های نوین

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) - دانشکده کشاورزی

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • زنجان
  زنجان
  ,