لیست کامل این دستگاه

دستگاه آزمایشگاه تجهیزات نظارت تصویری (آتن) | Video Surveillance Equipment Machine

سازمان مربوطه :

موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی

نام اختصاری :

ATEN

  • وضعیت عضویت کوشا
  • تهران
    تهران
    ,