لیست کامل این دستگاه

اتاقک مواجهه تنفسی حیوانات آزمایشگاهی | Inhalation Exposure Chamber