لیست کامل این دستگاه

دستگاه جوش قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار | Shielded Metal Arc Welding