لیست کامل این دستگاه

آشکارساز سوسوزن یدور سدیم | Sodium Iodide Scintillation Detector