لیست کامل این دستگاه

میکروسکوپ نوری | Optical Microscope

نام اختصاری :

OM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

OM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

OM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

OM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

OM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

OM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

OM

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

OM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,