لیست کامل این دستگاه

دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر | Double Water Distiller Machine

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • آذربایجان غربی
  ارومیه
  ,

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • کهگیلویه و بویراحمد
  یاسوج
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • همدان
  همدان
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شاهرود

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • سمنان
  شاهرود
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت کوشا
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

جهاد دانشگاهی واحد مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت کوشا
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

شرکت امید آفرینان مهندسی آینده

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت کوشا
 • تهران
  تهران
  ,