لیست کامل این تجهیز
آب مقطر گیر دو بار تقطیر | Double Water Distiller
سازمان مربوطه : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه شاهد
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی شاهرود
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : جهاد دانشگاهی واحد مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
نام اختصاری : -