سازمان مربوطه : دانشگاه شهید چمران اهواز
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تبریز - آزمایشگاه مرکزی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی شیلات
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان - مرکز علوم اعصاب کرمان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : پژوهشگاه مواد و انرژی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
نام اختصاری : -