آب مقطر گیر دو بار تقطیر
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه‌ها پوشش و خوردگی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۸۲۰۸۴۱۰۳-۸۲۰۸۴۱۱۸
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Double Water Distiller
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیر سانتيمتر مكعب 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهین عبدی نژاد كارشناس -