سانتریفیوژ
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه‌ ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۵۱۵۲۲۱۰۱۴۵
سازمان مربوطه : دانشگاه تربت حیدریه - پژوهشکده زعفران
نشانی آزمایشگاه : پژوهشکده زعفران
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Centrifuge 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي