میکروسکوپ الکترونی روبشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور - مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور - مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی، نیشابور، خیابان پژوهش، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور ، مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو

مشخصات میکروسکوپ الکترونی روبشی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

نام انگلیسی :

Scanning Electron Microscope

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویربرداری الکترونی nm 14nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری الکتورنی و آنالیز طیف سنجی پراش اشعه ایکس(EDS) توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمیدرضا جعفری کارشناس ارشد -