میز شبیه ساز حرکت سه درجه آزادی دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

نشانی آزمایشگاه :

تهران- امیر آباد شمالی- جنب پردیس فنی – دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

مشخصات میز شبیه ساز حرکت سه درجه آزادی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

نام انگلیسی :

Three-axis Flight Motion Simulator

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میز سه درجه آزادی ------ مناسب
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میز سه درجه آزادی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۵ -