کوره لوله ای دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

نشانی آزمایشگاه :

تهران- امیر آباد شمالی- جنب پردیس فنی – دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

مشخصات کوره لوله ای:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

نام انگلیسی :

Tube Furnace

آخرین وضعیت دستگاه :

ساير

محدودیت های دستگاه :

بدلیل محدودیت اولویت با دانشجوی دانشکده است

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کوره توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۵ -