طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

نام انگلیسی :

Fourier Transform Infrared Spectrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف عبور مادون قرمز cm^-1 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
طیف سنجی در محدوده مادون قرمز توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم حیدرزاده آرانی كارشناس -