دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی  دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

نام انگلیسی :

Differential Scanning Calorimeter 

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییرات آنتالپی ميكرو گرم .01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی خواص حرارتی توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عباس جعفری کاشی دکتری -