طیف سنج نوری دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات طیف سنج نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

نام انگلیسی :

Spectrophotometer

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذب و بازتاب مرئی فرابنفش nm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
طیفی سنجی بازتابی انتشاری مرئی فرابنفش (DRS) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهره آیاره دکتری -