دستگاه آب دیونیزه ساز دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه آب دیونیزه ساز:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

نام انگلیسی :

Deionized Water Maker

زمینه های کاربردی

علوم پايه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

دستگاه از دو بخش اصلی تشکیل شده که بخش پیش تصفیه متناسب با آب ورودی شما با استفاده از انواع فیلترها به ویژه با استفاده از دو غشاء RO مقاومت آب خروجی به حداقل MΩ.cm 5 می رساند. سپس در بخش نهایی با استفاده از ستونهای جاذب، یونها و TOC به حد مورد انتظار کاهش می یابد. بر روی دستگاه یک نمایشگر مقاومت آب خروجی وجود دارد که به عنوان ملاک مناسبی کیفیت آب خروجی را نشان می دهد. در دمای 52 درجه سانتیگراد رسانایی ناشی از یونهای +H و -OH به نحوی است که مقاومت MΩ.cm 1.85 حاصل می شود. پس در حالتی که میزان سایر یونها کمتر از یونهای +H و -OH در دمای 52 درجه سانتیگراد شود، مقاومت آب بر روی عدد MΩ.cm 1.85 ثابت می شود. این عدد به معنای حذف همه یونها نیست و همینطور در مورد ترکیبات غیر یونی مانند ترکیبات کربنی اطلاعاتی نمی دهد ولی ملاک اولیه مناسبی برای تشخیص کیفیت آب است و در اغلب فعالتیهای آزمایشگاهی خلوص مناسب را دارد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آب خالص µS/cm 0.1 مگااهم بر سانت
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید و عرضه آب فوق خالص توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹ صبح ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه اسمعیلی زارع دکتری -