دستگاه آب مقطرگیر دانشگاه صنعتی سهند - دانشکده مهندسی مواد - مرکز تحقیقات مواد نانوساختار

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز تحقیقات مواد نانوساختار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی سهند - دانشکده مهندسی مواد - مرکز تحقیقات مواد نانوساختار

نشانی آزمایشگاه :

تبریز-شهر جدید سهند- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مشخصات دستگاه آب مقطرگیر:

نام انگلیسی :

Water Distiller

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي