دستگاه تولید آب خالص دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول - دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه فوتونیک و سلولهای خورشیدی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول - دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک

نشانی آزمایشگاه :

استان گلستان، علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول.

مشخصات دستگاه تولید آب خالص:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

نام انگلیسی :

Pure Water Maker

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب مقطر دو بار تقطیر در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آزاده سادات نعیمی استاديار -