آب مقطرگیر
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکزی زیست فناوری
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۳۱۳۷۹۳۲۴۰۹
سازمان مربوطه : دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم و فناوری های نوین
نشانی آزمایشگاه : اصفهان –خیابان هزارجریب – دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم و فناوریهای نوین- آزمایشگاه مرکزی زیست فناوری
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Water Distiller
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید اب یک بار و دوبار تقطیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -