میکروسکوپ الکترونی روبشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - دانشکده فنی و مهندسی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - دانشکده فنی و مهندسی

نشانی آزمایشگاه :

کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده فنی و مهندسی.

مشخصات میکروسکوپ الکترونی روبشی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

نام انگلیسی :

Scanning Electron Microscope

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویر برداری از سطح ميكرون تا چند نانو یک میکرون تا چند نانو
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویر برداری الکترونی از سطح توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجید غفوری غفوری كارشناس -