سیستم خدمات پردازش موازی دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات سیستم خدمات پردازش موازی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نام انگلیسی :

Parallel Processing Services

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خواص مواد پیشرفته درصد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری و محاسبه خواص مواد پیشرفته توسط آزمايشگاه ۳۲,۶۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۱۳ ۲۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابراهیم حیدری سمیرمی دانشيار -